Stadgar för Tornedalingar i Umeå

Antagna vid årsmöte 2008-11-22
Reviderade efter beslut vid årsmöte 2011-11-26.

§ 1 Namn och uppgift
Föreningens namn är Tornedalingar i Umeå. Den är en förening för människor från Tornedalen och andra som känner samhörighet med föreningens mål och strävanden.

Föreningen är en lokalavdelning till Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, förkortat STR-T. Lokalavdelningen är liksom Riksförbundet religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 2 Målsättning
Målsättningen för STR-T, om att främja och stärka den tornedalska minoritetens identitet, språkliga och kulturella förankring, är självfallet även målsättning för Tornedalingar i Umeå.

Lokalavdelningen Tornedalingar i Umeå skall särskilt verka för:

 • att bevara och stärka banden med hembygden och dess befolkning
 • att stärka och utveckla kontakterna och sammanhållningen mellan
  tornedalingar bosatta i Umeåregionen
 • att utåt och inom föreningen sprida kunskap om tornedalsfinska
  (meänkieli) och tornedalens kultur, historia och traditioner
 • att arrangera sociala sammankomster av skilda slag.

§ 3 Medlemsavgift
Lokalföreningen äger rätt att, utöver medlemsavgift fastställd av Riksförbundet, även besluta om avgift för egen del.

§ 4 Medlemskap
Medlem i lokalföreningen kan den bli som ansluter sig till lokalföreningens målsättning samt betalar fastställd medlemsavgift till STR-T.

§ 5 Organisation

 • Lokalföreningen ska på årsmöte utse en styrelse med ordförande och minst fyra ledamöter. Dessutom ska två revisorer utses
 • Ordförande väljs för 1 år, två styrelseledamöter väljs för 2 år, två styrelsesuppleanter väljs för 1 år och två revisorer väljs för 1 år. Därtill utses en valberedning med tre ledamöter som väljs för 1 år
 • Lokalföreningen kan utse utskott som handhar vissa verksamhetsområden
 • Lokalföreningen bör ha minst tre medlemsmöten per år, varav ett kan vara årsmöte
 • Lokalföreningen ska hålla årsmöte under november månad. Kallelse till årsmötet sänds ut av lokalföreningens styrelse minst 14 dagar i förväg.

§ 6 Allmänna bestämmelser

 • Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner det förslag som ordförande röstar på, om stadgarna inte anger något annat.
 • För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste ledamöternas antal vara minst hälften av antalet valda.
 • Valen till lokalföreningens styrelse kan förrättas med acklamation om det inte finns fler nominerade än de som ska väljas. Sluten omröstning kan begäras.
 • Lokalföreningens medel ska tecknas av två firmatecknare i förening eller var för sig.
 • Alla medlemmar har rätt att lämna motioner till föreningens årsmöte.
  Motionerna ska ha kommit in senast 1 oktober. I samband med att kallelsen skickas ut publiceras inlämnade motioner. Styrelsen ska, med motivering, av- eller tillstyrka bifall till motionerna och redovisa sin uppfattning vid årsmötet.

§ 7 Upplösande

 • Lokalföreningen kan endast upplösas efter beslut av två på varandra följande medlemsmöten. Om vid ett av dessa möten minst tre medlemmar röstar för fortsatt verksamhet ska föreningen bestå.
 • Om lokalföreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Svenska Tornedalingars Riksförbund.

§ 8 Stadgeändring
Lokalföreningens stadgar kan endast ändras efter beslut på årsmöte.