Stadgar för Tornedalingar, kväner och lantalaiset i Umeå

Antagna vid årsmöte 2008-11-22

Reviderade efter beslut vid årsmöte 2011-11-26.

Reviderade efter beslut vid årsmöte 2020-11-21.

§ 1 Namn och uppgift

Föreningens namn är Tornedalingar, kväner och lantalaiset i Umeå. Den är en förening för människor från Tornedalen, Kirunaområdet och Malmfälten samt andra som känner samhörighet med föreningens mål och strävanden.

Föreningen är en lokalavdelning till Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, förkortat STR-T. Lokalavdelningen är liksom Riksförbundet religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 2 Målsättning 

Målsättningen för STR-T, om att främja och stärka den tornedalska minoritetens identitet, språkliga och kulturella förankring, är självfallet även målsättning för Tornedalingar, kväner och lantalaiset i Umeå.

Lokalavdelningen Tornedalingar, kväner och lantalaiset i Umeå skall särskilt verka för:

 • att bevara och stärka banden med hembygden och dess befolkning
 • att stärka och utveckla kontakterna och sammanhållningen mellan tornedalingar, kväner och lantalaiset bosatta i Umeåregionen
 • att utåt och inom föreningen sprida kunskap om tornedalsfinska (meänkieli) och tornedalens kultur, historia och traditioner samt om lantalaiset och kväners kultur, historia och traditioner.
 • att arrangera sociala sammankomster av skilda slag.

§ 3 Medlemsavgift

Lokalföreningen äger rätt att, utöver medlemsavgift fastställd av Riksförbundet, även besluta om avgift för egen del.

§ 4 Medlemskap

Medlem i lokalföreningen kan den bli som ansluter sig till lokalföreningens målsättning samt betalar fastställd medlemsavgift till STR-T.

§ 5 Organisation

 • Lokalföreningen ska på årsmöte utse en styrelse med ordförande och minst fyra ledamöter. Dessutom ska två revisorer utses
 • Ordförande väljs för 1 år, två styrelseledamöter väljs för 2 år, två styrelsesuppleanter väljs för 1 år och två revisorer väljs för 1 år. Därtill utses en valberedning med tre ledamöter som väljs för 1 år
 • Lokalföreningen kan utse utskott som handhar vissa verksamhetsområden
 • Lokalföreningen bör ha minst tre medlemsmöten per år, varav ett kan vara årsmöte. Lokalföreningen friskriver sig från denna normering och åberopar force majeure ifall det förekommer sådana extraordinära omständigheter som styrelsen inte kan påverka i någon riktning
 • Lokalföreningen ska hålla årsmöte under november månad. Kallelse till årsmötet sänds ut av lokalföreningens styrelse minst 14 dagar i förväg.

§ 6 Allmänna bestämmelser

 • Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner det förslag som ordförande röstar på, om stadgarna inte anger något annat.
 • För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste ledamöternas antal vara minst hälften av antalet valda.
 • Valen till lokalföreningens styrelse kan förrättas med acklamation om det inte finns fler nominerade än de som ska väljas. Sluten omröstning kan begäras.
 • Lokalföreningens medel ska tecknas av två firmatecknare i förening eller var för sig.
 • Alla medlemmar har rätt att lämna motioner till föreningens årsmöte. Motioner ska ha kommit in senast 1 oktober. I samband med att kallelsen skickas ut publiceras inlämnade motioner. Styrelsen ska, med motivering, av- eller tillstyrka bifall till motionerna och redovisa sin uppfattning vid årsmötet.

§ 7 Upplösande

 • Lokalföreningen kan endast upplösas efter beslut av två på varandra följande medlemsmöten. Om vid ett av dessa möten minst tre medlemmar röstar för fortsatt verksamhet ska föreningen bestå.
 • Om lokalföreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Svenska Tornedalingars Riksförbund.

§ 8 Stadgeändring

Lokalföreningens stadgar kan endast ändras efter beslut på årsmöte.